วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Install lte : ns2 simulator

Ubuntu 10.04.3 :
sudo apt-get install g++-4.1 
------------------------------------------------------------------
tar -xzvf ns-allinone-2.33.tar.gz
------------------------------------------------------------------

cd ns-allinone-2.33/tk8.4.18/
wget ftp://ftp.swin.edu.au/gentoo-portage/dev-lang/tk/files/tk-8.4-lastevent.patch

------------------------------------------------------------------
The program 'patch' is currently not installed.  You can install it by typing:

sudo apt-get install patch
------------------------------------------------------------------
&& patch -p0 < tk-8.4-lastevent.patch
&& cd ../  && export CC=gcc-4.1 CXX=g++-4.1

######################################
sudo apt-get install autoconf automake libxmu-dev
######################################

&& ./install

########################################
sudo gedit ~/.bashrc

------------------------------------------------------------------
Add these lines to your bashrc file. Replace “your directory” with the installation directory of your ns2 program.

############# NS2 ##########################################
#environment values for NS2/NAM
# LD_LIBRARY_PATH
OTCL_LIB=/home/ns2/ns-allinone-2.33/otcl-1.13
NS2_LIB=/home/ns2/ns-allinone-2.33/lib
X11_LIB=/usr/X11R6/lib
USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:$X11_LIB:$USR_LOCAL_LIB
# TCL_LIBRARY
TCL_LIB=/home/ns2/tcl8.4.18/library
USR_LIB=/usr/lib
export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB
# PATH
XGRAPH=/home/ns2/ns-allinone-2.33/bin:/home/ns2/ns-allinone-2.33/tcl8.4.18/unix:/home/ns2/ns-allinone-2.33/tk8.4.18/unix
NS=/home/ns2/ns-allinone-2.33/ns-2.33/
NAM=/home/ns2/ns-allinone-2.33/nam-1.13/
PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM
#########################################################

------------------------------------------------------
source ~/.bashrc
########################################

&& cd ns-2.33/ && mv ns ns233
&& make clean
&& mv Makefile Makefile.org

---------------------------------------------------------------------------------
sudo apt-get install subversion
--------------------------------------------------------------------------------

&& svn checkout http://lte-model.googlecode.com/svn/trunk/ lte-model-read-only && mkdir project && cd lte-model-read-only/
&& sh checkin
&& cd ../project/
&& ln -s ../lte-model-read-only/*.h .

-------------------------------------------------------------------------
.... Where the period ( . ) means the current directory.
-------------------------------------------------------------------------
&& ln -s ../lte-model-read-only/dlqueue.cc && cd ../  

Edit the new Makefile in ns-allinone-2.33/ns-2.33/ ,  lines 41, 67, 82 to actual location. ( I.e all : /root/ns-allinone.... to : <your-path>/ns-allinone.... ).( 8 times edit.) ... And lines 36 - 37 to :  CC = gcc-4.1 CPP = g++-4.1 
... And now you can run make in ns-allinone-2.33/ns-2.33/
, and hopfully get a workable 'ns' ( ns works OK here.) ( Better make a backup : cp ns ns-LTE ).  .
-------------------------------------------------------------------------

After that, use this command to list installed gcc in your Ubuntu:

ls /usr/bin/gcc*
and use this command to check which is default:

gcc -v
-------------------------------------------------------------------------


sudo gedit /etc/apt/sources.list
deb http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ lucid main universe
sudo apt-get update

-------------------------------------------------------------------------
sudo apt-get install openssh-server